Algemene verkoopvoorwaarden van Carrières du Bocq NV

Behoudens tegengestelde en schriftelijke bepaling in de bijzondere voorwaarden, zijn de clausules hierna strikt van toepassing op al onze transacties, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

OFFERTES:

11. Offertes gelden enkel op voorwaarde dat ze schriftelijk aanvaard worden binnen een termijn van een maand of binnen de limiet van de optietermijn die in de bijzondere voorwaarden bepaald wordt.

22. Geen enkel werk en geen enkele levering, van welke aard ook, wordt voor onze rekening aanvaard zonder onze schriftelijke toestemming. De bestellingen die bij onze agenten geplaatst worden, zijn pas definitief na schriftelijke bevestiging door de directie van ons bedrijf, hierna de verkoper genoemd.

33. Alle telefonische en telegrafische gesprekken moeten schriftelijk bevestigd worden. Zo niet behoudt de verkoper zich het recht voor om ze als nietig en van generlei waarde te beschouwen.

44. Elke offerte geldt enkel voor zover de documenten die bij de bestelling werden overgemaakt op alle punten (afwerking, afmetingen en hoeveelheden van de stenen) overeenstemmen met de documenten die voor de prijsopmaak dienden.

55. De lengtes, oppervlaktes of kubieke meters die wij in onze offertes en bevestigingen van bestellingen meedelen, dienen enkel als zo juist mogelijke inlichtingen, maar zonder ons op enige manier te verbinden.

66. De volledige plannen, werktekeningen, uitvoeringsplannen, modellen en in het algemeen alle nodige documenten voor de goede fabricage van de stenen worden vrij van kosten en tijdig voor de uitvoering aan de verkoper overgemaakt.

In de uitvoering van de werktekeningen moeten de stenen minimaal de afmetingen behouden die voorzien zijn in de bestekken en borderellen, met name kunnen staarten van stenen niet verkleind worden.

GOEDKEURING:

77. Ook al zijn de prijzen bepaald op wagon, vrachtwagen of schip van bestemming, de waren moeten steeds vóór verzending in alle opzichten gecontroleerd worden in ons bedrijf. De koper is verplicht om zich op de hoogte te stellen van de verzendingsdata om, te gepasten tijde, de controles uit te voeren die hij nodig acht. Als deze controle niet gebeurt, zal de goedkeuring van de waren als definitief verworven worden beschouwd en kan er dus geen enkele klacht, om welke oorzaak ook, nog in aanmerking worden genomen. Alleen klachten voor fouten over het steenwerk zijn ontvankelijk, maar op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze vóór de definitieve plaatsing van de stenen werden ingediend.

88. In het geval de goedkeuring, bij bijzondere en schriftelijke afwijking, op de werken moet gebeuren, wordt overeengekomen dat de uitvoering door de aannemer als definitieve en onherroepelijke goedkeuring geldt.

99. De verkoper is aansprakelijk voor de fouten die zich voordoen in de blokken, platen, dorpels, enz. tijdens de verwerking door de koper.

TRANSPORT:

10. Wanneer de stenen geladen op wagon vertrek of vrachtwagen vertrek worden verkocht en aanvaard, reizen ze voor rekening en op risico van de koper. Er zal geen enkele klacht wegens verlies, breuk, averij, valse verklaring of miszending worden aanvaard, ongeacht de verklaringen van niet-aansprakelijkheid die de transporteurs van de verzenders eisen.

11. Wanneer in de offerte «op wagon bestemming» wordt vermeld, dient te worden verstaan op wagons in het treinstation, met rechtstreekse tarifering. Dit station moet het dichtstbijzijnde zijn bij de werkzaamheden en toegankelijk zijn zonder verlading noch bijzondere heffing.

Wanneer de offerte «op vrachtwagen bestemming» vermeldt, moet de plaats van bestemming toegankelijk zijn via de rijweg. Het lossen gebeurt door de klant, binnen een tijdspanne die in de bijzondere voorwaarden bepaald is. Elke bijkomende tijd wordt in rekening gebracht tegen 50 euro/uur.

In beide gevallen:

a) kan elke verhoging van de transportprijs bij de overeengekomen prijs worden gerekend;

b) kan elke aanvraag van een transport met onvolledige lading aanleiding geven tot een toeslag bij de transportprijs;

c) is de koper ertoe gehouden om vóór het lossen de goede staat van de waren vast te stellen. Bij averij, verlies, valse verklaring of miszending moet hij onmiddellijk de verkoper waarschuwen, die eventueel een vaststelling vóór het lossen van de waren kan eisen.

12. Alle kosten voor stilliggend transportmateriaal, zowel bij aankomst als bij vertrek, zijn in ieder geval voor rekening van de koper.

13. Moeilijkheden met de douane worden door de koper besproken, afgehandeld en ondergaan.

14. De mededelingen over de transportprijzen en de douanerechten zijn gewone inlichtingen die zonder enige garantie worden gegeven. Ze verplichten nooit tot het aanschaffen van de transportmiddelen tegen de vermelde prijzen.

TERMIJN:

15. De overeengekomen termijnen voor onze leveringen zijn niet vast. Een vertraging in de levering kan enkel aanleiding geven tot verwijlintresten of tot schadevergoeding wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen werd bij het afsluiten van het contract tussen koper en verkoper en binnen de bepalingen van de bevestiging van de bestelling van de verkoper. Daarnaast noodzaakt de toepassing van de aldus voorziene bepalingen een voorafgaande ingebrekestelling van de koper en de vaststelling van een veroorzaakte waardeerbare schade. In ieder geval kan een schadevergoeding nooit meer bedragen dan 5 % van het totale bedrag van de bestelling.

De leveringen gebeuren volgens de normale vordering van de werkzaamheden, overeenkomstig de schriftelijke aanwijzingen die de koper aan de verkoper zal geven, te gepasten tijde, maar rekening houdend met de nodige termijn na de overhandiging van de uitvoeringsdocumenten, voor de voorbereiding en de fabricage van de stenen.

16. Alle gevallen van overmacht zijn voorbehouden ten bate van de verkoper en ontslaan hem volledig van zijn aansprakelijkheid.

Worden als dusdanig beschouwd: gedeeltelijke of volledige stakingen, lock-out, gebrek aan transportmateriaal, zware exploitatie-ongevallen, slechte weersomstandigheden, enz.

17. De waren moeten binnen de overeengekomen termijn afgehaald worden… De verkoper ziet niet van dit recht af wanneer hij, op verzoek van de koper, aanvaardt om ze op de bouwplaats te bewaren, en nog steeds in dit geval op risico van de klant, zodra de aanvankelijk overeengekomen termijn overschreden is. In dat geval kan de verkoper facturen opstellen of een voorschot eisen en de betaling ervan opeisen als deze waren werden geleverd, onafgezien van de te vorderen vergoedingen voor de opslag in het magazijn, de huur van het ingenomen terrein, de behandeling, enz.

18. Wanneer de verkoper een weigering van een al of niet geplaatste steen eventueel aanvaardt, beperkt de tussenkomst van de verkoper zich strikt tot de levering vertrek van zijn vestiging van de vervangsteen. Bovendien moet de koper zonder vergoeding zijn materiaal, de drijfkracht en het personeel uitlenen voor de behandeling en het herladen van de definitief geweigerde stenen of voor deze die op deze werken kunnen bijgewerkt worden.

De verkoper krijgt steeds de normaal benodigde termijn voor de vervanging.

19. De meting van de houwstenen en van de bewerkte banden gebeurt op basis van het kleinste rechthoekig parallellepipedum dat nodig is voor de vervaardiging van de stenen, met inbegrip van de voegen, tegen de minimale eenheidskubus van tien kubieke decimeter. Wanneer één of meer afmetingen millimeters bevatten, wordt elke steen gefactureerd tegen de afmetingen in onmiddellijk hogere centimeters.

De te factureren kubussen voor elke steen worden afgerond op de hogere kubieke decimeter.

De meting van de per vierkante meter geleverde houwstenen gebeurt op de kleinste rechthoek rond de bekledingsplaat van de steen, met inbegrip van de voegen, tegen de minimale eenheidsoppervlakte van tien vierkante decimeter. Wanneer één of meer afmetingen millimeters bevatten, wordt elke steen gefactureerd tegen de afmetingen in onmiddellijk hogere centimeters. De te factureren oppervlaktes voor elke steen worden afgerond op de hogere vierkante decimeter. Het minimum van tien decimeter is niet van toepassing voor de marmer-vloerstenen (van 20, 25, 30 mm dik).Wanneer de banden per lopende meter gemeten worden, worden de knopen bijgerekend bij de lengte; holle of bolle banden worden altijd per strekkende meter gefactureerd op de grootste krommingen, tegen de speciaal overeengekomen prijs.

20. De afwerking of aansluiting van stenen, de versnijding van voegen, evenals de niet-, wolf- en knopgaten en klemgroeven zijn voor rekening van de koper, zelfs al staan ze vermeld op het uitvoeringsplan, enz. Sculpturen, gravures, opschriften, balusters en geglansde stenen worden altijd afzonderlijk in rekening gebracht. De te sculpturen stenen worden gewoon in ruwe vorm gehakt geleverd, de te glanzen stenen worden gewoon geschuurd geleverd.

21. Voor leveringen in verpakking met borg, wordt de verpakking gefactureerd en teruggenomen tegen de borgprijs, voor zover deze FRANCO en in goede staat binnen de maand na verzending naar de groeve teruggestuurd wordt.

22. Klachten over facturen zijn niet meer ontvankelijk als ze niet binnen de acht dagen na de verzendingsdatum van de factuur ingediend zijn. Uitsluitend schriftelijk.

23. Fouten in een factuur kunnen nooit dienen als reden om de factuur niet te betalen of te aanvaarden.

BETALING:

24. a) Elke eerste zaak wordt afgewerkt met betaling vóór lading zonder korting.

b) Daarnaast behoudt de verkoper zich, voor alle opdrachten, het recht voor om bij de afsluiting van het contract een behoorlijk bewijs van vordering te eisen, of elke andere garantie die de goede afloop van de opdracht waarborgt.

25. De leveringen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper, op 30 dagen, netto zonder korting, op de 15de en op het einde van de maand van verzending, eventueel met aanvaarde wissels, die verdisconteerbaar zijn op kosten van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen op gelijk welke andere manier te innen zonder dat daarom de betaling ophoudt als betaald op de maatschappelijke zetel beschouwd te worden. Voor bedrijven waarvan de levering meer dan een maand duurt, kan op de 1ste en de 15de een factuur voor de geleverde stenen worden overhandigd en zal elke factuur afzonderlijk betaald worden.

Zo een wissel die voor aanvaarding wordt voorgelegd, niet binnen acht dagen wordt aanvaard, wordt het bedrag van de wissel onmiddellijk opeisbaar, evenals het bedrag van alle andere eventueel te vervallen effecten. Het stuthout en de verpakking worden gefactureerd wanneer ze door de verkoper geleverd worden.

26. Bovenop de vastgelegde prijzen wordt de belasting over de toegevoegde waarde in rekening gebracht (BTW).

27. Fouten in een factuur die niet meer bedragen dan 10% van het te betalen bedrag worden ingevoerd op de volgende factuur en kunnen niet dienen als reden om ze niet te aanvaarden.

28. Enkel de kwijtingen met een handtekening van de firma gelden.

29. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per maand verschuldigd. Bovendien is de klant, bij niet-betaling binnen een termijn die acht dagen na een aangetekende aanmaning vervalt, krachtens de artikels 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden tot de betaling van een schadevergoeding en intresten, die bij overeenkomst en forfaitair vaststaan op 15% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 250 euro.

30. Zo de koper een verplichting niet nakomt en onder meer niet betaalt op een vervaldag, om welke reden ook, heeft de verkoper het recht om elke uitvoering of verzending op te schorten en de betaling van alle gedane leveringen onmiddellijk op te eisen, evenals van de vervaardigde stenen of de stenen in vervaardiging, en de opdracht op te zeggen, zonder enige ingebrekestelling, noch tussenkomst van het gerecht en onverminderd enige schadeloosstelling of interest die hem verschuldigd zijn.

De verkoper behoudt zich ook het recht voor om ofwel vóór de vervaardiging van de stenen, of tijdens de uitvoering, of vóór de levering, alle waarborgen te eisen die hij nodig acht, en onder meer de overdracht van vordering of gegoede borg, met opschorting van elke uitvoering tot alles voldaan is, en in dit geval kan de koper niet klagen wegens vertraging in de levering.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig betaald zijn.

31. In ieder geval moeten de leveringen betaald worden op hun vervaldag, ongeacht de beweringen van de koper dat ze laattijdig of gebrekkig uitgevoerd zijn. Deze beweringen zijn niet tegenstelbaar aan het verzoek tot betaling van de leveringen en moeten afzonderlijk geregeld worden.

32. De annulatie van een bestelling door de koper verplicht hem tot de betaling van alle kosten die aan deze verbreking van het contract verbonden zijn, tot de betaling van de stenen of werken die al uitgevoerd waren op het ogenblik van deze verbreking, evenals tot de normale winstderving op het totaal van de bestelling. Het bedrag van deze kosten, stenen en al uitgevoerde werken en de winstderving zijn invorderbaar bij de koper op gewoon vertoon van een factuur, ongeacht de redenen die de koper inroept om de bestelling in te trekken.

VARIA:

33. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Namen bevoegd.